برپا خیز، از جا کن، بنای کاخ دشمن …

20این سرود آزادیخواهان جهان را سال هاست همراهی می کند. با آن بر پا خاسته اند، جنگیده اند، راه دشوار پیموده اند، گریسته اند و پیروز شده اند؛ در شیلی، در ایران، در فیلیپین، در یونان و پرتغال … و اکنون دوباره در ایران!

ویکتور خارا در آخرین لحظه های زندگی خود گیتارش را برداشت و آن را خواند.

دیشب ندا با چشمانش این را به من گفت، به تو گفت و به ما! در یابیم و بر پا خیزیمiran18!

سیاوش کسرایی، شاعر بزرگ، سرود را به فارسی برگردانده است. سرود را میان همگان پخش کنیم!

سرود به فارسی

سرود به اسپانیایی

رادیو زمانه در این باره

اجرای سرود در بزرگترین استادیوم آمریکای مرکزی

برای ویکتور خارا و آن غروب 11 سپتامبر 1973

==================================

بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن

چو در جهان قیود بندگی

اگر فتد به پای مردمی

به دست تو ست

به رای مشت توست

رهایی جهان ز طوق جور و ظلم

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم همراهیم همرزمیم همسازیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

ز هر کجا نشان ز ثروت است

ز حاصل تلاش کارگر است

زمین غنی ز رنج برزگر

ز همتش شود ز دانه خرمنی

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

اگر شود صدای ما یکی

به خشم خود شرر به پا کنیم

پیام تو به جاودان نهیم

به پای خلق

چو جان خود فدا کنیم

به پا شود قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم هم راهیم هم رزمیم هم سازیم

جان بر کف برخیزیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

========================

El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…

De pie, cantar
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer,
la luz
de un rojo amanecer
anuncia ya
la vida que vendrá.

De pie, luchar
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá
a conquistar
nuestra felicidad
y en un clamor
mil voces de combate se alzarán
dirán
canción de libertad
con decisión
la patria vencerá.

Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!

El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…

La patria está
forjando la unidad
de norte a sur
se movilizará
desde el salar
ardiente y mineral
al bosque austral
unidos en la lucha y el trabajo
irán
la patria cubrirán,
su paso ya
anuncia el porvenir.

De pie, cantar
el pueblo va a triunfar
millones ya,
imponen la verdad,
de acero son
ardiente batallón
sus manos van
llevando la justicia y la razón
mujer
con fuego y con valor
ya estás aquí
junto al trabajador.


دیگر نوشته ها در این زمینه:

– چشمهایش

روزهایی سرنوشت ساز در راهند و ما نلسون ماندلا نداریم

سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

ژنرال کوچک بی ستاره، دیر از راه رسیده ای!

– آقای موسوی، آقای کروبی! نقش تاریخی خود را اکنون و همین الان دریابید!