فورست گامپ و من

امشب تلویزیون فیلم فورست گامپ (Forest Gump) را برای هزارمین بار نشان داد و من برای نمی دانم برای بار چندم به تماشا نشستم. شاهکاری است. بیشتر نمی دانم چه بگویم. هزار صحنه دارد که هر بار که فیلم را می بینی به یکی دیگرش می خندی. یک صحنه دارد که ریچارد نیکسون، رییس جمهور آمریکا برای فداکاری هایش در ویتنام به او نشان شجاعت می دهد و در همان هنگام برای این که چیزی گفته باشد از او می پرسد که به کجای شما گلوله خورده است؟ فورست گامپ می گوید: به بهترین جایم! رییس جمهور که گویا متوجه نمی شود، در گوشش می گوید: می شود آنجا را نشان بدهی؟ فورست گامپ نیز اطاعت می کند، پشتش را به رییس جمهور می کند، شلوارش را پایین می کشد و پشتش را به او نشان می دهد. تقصیر او که نبود. گلوله به بهترین جایش خورده بود. نام آنجا برایش «بهترین جا» بود.

سیزده سال پیش یک همکار آلمانی داشتم که نه تنها بسیار شبیه فورست گامپ (شبیه تام هنکس در آن نقش) بود و موهایش را نیز همان گونه کوتاه و سربازی نگاه می داشت، بلکه کمی ویژگی های او را نیز داشت. به ویژه استدلال هایش همیشه ساده بودند. هنگام حرف زدن نیز جمله بندی های ویژه خودش را داشت. همیشه به یاد او می افتم.

دو سال پیش که در عربستان سعودی بودم، در یک مجموعه ورزشی عضو بودم و برای ورزش به آنجا می رفتم. این تنها کاری بود که در وقت آزاد در آن مملکت الهی می توان انجام داد. سرگرمی دیگری به جز خوردن و خریدن وجود ندارد. در آن مجموعه آرایشگاهی بود که برای اعضاء مجانی بود. آرایشگر آن جوانی مصری بود. بار نخست که به آنجا رفتم، نمی توانستم به او حالی کنم که موهایم را چگونه کوتاه کند. عربی که بلد نبودم، او هم انگلیسی بلد نبود. سپس گفت فرانسه می داند که البته پس از 10 ثانیه روشن شد که آن را هم نمی داند. به هر رو، با اشاره و دست و پا حالیش کردم که کاملا کوتاه می خواهم و دورش هم خیلی کوتاه باشد، سربازی، آلمانی و …

وقتی کارش تمام شد و از کمی فاصله به نتیجه کارش نگاه کرد، ناگهان گفت: فورست گامپ! شبیه فورست گامپ شده ای. کلی خندیدیم.

از آن روز به بعد نام من شده بود فورست گامپ. به همان نام در دفتر مجموعه ورزشی وقت می گرفتم و به او می گفتم مثل فورست گامپ کوتاه کن.