صبحانه فرانسوی

هنگام صبحانه تنها زمانی است که فرصت گفتگو با مادام داوید را دارم. به جز این که خود تمام روز در راه هستم و تنها شب می آیم، برنامه این پیرزن هشتاد ساله به قدری پر است که وسط روزش را اگر بخواهی بگیری باید از قبل خبر بدهی. هفته پیش به او گفته ام که اگر دوست دارد می توانم او را به موناکو ببرم تا بازار کریسمس آنجا را ببیند. هنوز است که خبر بدهد.

میز صبحانه یک میز سنگی 40 سانت در 80 سانت است. میز بزرگتر در این آشپزخانه جا نمی شود. برای صبحانه من سه گونه پنیر گوناگون جلوی خودم چیده ام با نان باگت. مادام داوید با مربا، دو تکه نان و چای در برابرم نشسته و به پنیرهای من می نگرد. با وجودی که می دانم که فرانسوی ها صبحانه مختصر و ساده می خورند و هیچگاه پنیر در آن نیست، دوباره باز او می پرسم که: شما که بیش از 250 جور پنیر دارید چرا در هیچ وعده غذایی پنیر نیست؟ با خنده می گوید: پنیر تنها برای تفنن، بعد از شام و با دسر است و یا به همراه

عکس را از جای دیگر برداشته ام.

عکس را از جای دیگر برداشته ام.

شراب سفید. البته میزهای پنیر این جوری را دیده ام که هوش از سر آدم می رود. مادام داوید می گوید که پنیر را خیلی دوست دارد ولی به خاطر داشتن کلسترول بالا اجازه خوردن ندارد.

گفتم صبحانه در آلمان مفصل است و پنیرنیز همیشه هست و به جز صبحانه در انواع ساندویچ و سالاد نیز استفاده می شود. ایرانی ها هم که 4-3 جور پنیر دارند که البته همه اش پنیر سفید گوسفند است وتنها برای صبحانه استفاده می شود.

از صبحانه انگلیسی ها که پر از پختنی و چیزهای چرب و چیلی است بد می گوید و می خندیم.  جریان «فیش اند چیپس» را می گوید که در آنجا لای روزنامه پیچیده و به دستش داده اند. این را راست می گوید. برای من هم همین جور با روزنامه پیش امده. بیچاره انگلیسی ها که غذاهایشان همیشه مورد تمسخر همگان است. البته تقصیر خودشان هم هست. بیشتر جوک ها در باره انگلیسی ها ساخت خودشان است.

برایش از آخوندهای ایرانی می گویم که معتقد هستند که پنیر انسان را کودن می کند و عده ای هم هستند که این چیزها را باور می کنند. به کنایه می گوید: «بله دیگه! نمونه اش ما فرانسوی ها!» مودب تر از آن است که این حرف احمقانه را به ایرانی ها برگرداند. من حرفش را کامل می کنم و می گویم: هوش این حضرات دنیا را گرفته است. احمدی نژاد گفته که رهبران دنیا برای حل مشکلاتشان به ما رجوع می کنند. تا حالا کسی آمده از آقای اولاند نخست وزیر شما برای اداره کشورش کمک بخواهد؟ نیامده! همه در تهران شماره گرفته و صف کشیده اند تا نوبتشان بشود!