خانه سرد و تاریک است

خانه مان را و شهرمان هامبورگ را ترک می کنم و به سوی جنوب به راه می افتم.