نامه ای برای فرناز

مونا (10) و دیبا (8) این نامه را با هم برای فرناز نوشته اند.

گل گلک؟ موسیقی بگذار

– گل گلک؟ موسیقی بگذار!
– ?Amelia
– !Amelia
وقتی گرم نقاشی اش بر دیوار اتاق بود، خانه را نیز با موسیقی دلخواهش پر می کرد. Amelia یکی از آنها بود. این فیلم یار ساعت های شادی و غمش بود.

اگر موسیقی خاصی را نمی خواستی، با این موسیقی شروع می کرد. عاشق آملیا و شخصیت او بود. امروز می فهمم چرا!

«بدون تو هیچ لبخندی زیبا نیست»

دیدار

امروز دوباره به دیدار فرشته ام به بیمارستان رفتم. در خواب آرام بود، به تماشای چهره زیبا و دوست داشتنی اش نشستم، عادت همیشگی ام آنگاه که نیمه شبها بی خواب می شدم و در تاریک روشن به تماشایش می نشستم و از این بخت که او در کنار من آرامش یافته است، خوشوقت بودم، از هر لحظه اش، از هر ثانیه اش …