بسیجی و دانشجو

بسیجی با پوزخندی به دانشجو گفت:ما برای شرف و دین و آبرو می جنگیم ، آنوقت شما برای آزادی؟

دانشجو گفت:خوب البته هر کس برای آنچه ندارد می جنگد.

(از تویتر)