لباس های احمدی نژاد در سفر مشهد و خبرگزاری های فارس و ایرنا

نه بابا! این احمدی نژاد هم گهگاهی لباساشو عوض می کنه. باور نمی کنین؟ آخرین بار که رفته به سفر مشهد، خبرگزاری های دروغ پراکن دولتی عکس های قدیمی رو گذاشتن به عنوان عکس جدید تا بتونن عدم استقبال از سرجوخه آرادان رو بپوشونن. ظاهرا حضرات هم به ذهنشون نمی رسیده که جناب رییس جمهور بعضی وقتا لباساشو عوض می کنه و به این گمان که این یارو همیشه یه لباس تنشه، عکسای قدیمی رو چیدن کنار هم.
عرضه هیچ کاریو ندارن، حتی تقلبشون هم احمقانه است.