سازمان دهی ارسال نامه و تلفن اعتراضی به رهبران ایران از سوی بزرگترین روزنامه اروپا و انتشار شماره تلفن و ایمیل آنها

Diktator1روزنامه آلمانی زبان «بیلد (Bild)» که بسیار در انتقال اخبار جنبش اعتراضی مردم ایران فعال است، با تیتر «به دیکتاتور نظر خود را بگویید!» همه خوانندگان خود را فراخوانده است که به رهبران ایران تلفن بزنند و یا نامه اعتراضی بفرستند. این روزنامه متن نامه را نیز آماده ساخته و مردم تنها نیاز به امضای آن دارند. شماره تلفن، فاکس و آدرس ایمیل  آقایان احمدی نژاد، خامنه  ای، محصولی، متکی و شیخ عطار را منتشر کرده است.

TitelseiteBriefDiktator2Diktator3Diktator4Diktator5Diktator6