آقای کروبی، با میرحسین موسوی متحد شوید

هفته پیش به آقای کروبی رای دادم. اوانتخاب نخست من بود. اکنون که میرحسین موسوی بیشترین رای را آورده است و حکومت متقلب کودتاچی در تلاش برای تحمیل سرجوخه آرادانی به ملت است، جبهه شما باید متحد باشد. انجام تظاهرات جداگانه بی معنی است و ممکن است تفرقه ایجاد کند؛ همان چیزی که کودتاچیان را خوش خواهد آمد. شما امروز باید از میرحسین موسوی حمایت کنید و همه حرکت های اعتراضی باید هماهنگ باشد.

دیگر نوشته ها در این زمینه:

روزهایی سرنوشت ساز در راهند و ما نلسون ماندلا نداریم

سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

ژنرال کوچک بی ستاره، دیر از راه رسیده ای!

– آقای موسوی، آقای کروبی! نقش تاریخی خود را اکنون و همین الان دریابید!

آیا کودتای مخملی در راه است؟

– این روزهای پر تب و تاب انتخاباتی و پرسش های بی پاسخ مانده