سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

یکی از خوانندگان گفته بود که چرا به این تحفه گفته ای ژنرال. دیدم راست می گوید و در واقع او سرجوخه است. البته نه به این خاطر که ژنرال بالاتر از سرجوخه و مثلا بهتر است. برای من کودتاچی، کودتاچی است و ژنرال به همان اندازه احمق است که سرجوخه.

ولی من یک سرجوخه اتریشی می شناسم که شبیه احمدی نژاد بود. آدمی حقیر، نژادپرست و سرتاپا عقده که در شرایط خاص در جای خاصی بود و توانست صدراعظم آلمان شود و جهان را به خاک و خون بکشد. نام او آدولف هیتلر بود. سرجوخه ایرانی ما هم چون اوست، البته از آنجا که تکرار تراژدی، کمدی است، احمدی نژاد هم یک کمدی است که البته از خطرناک بودن او چیزی نمی کاهد. آدمی حقیر و نژادپرست که البته کمی دیر رسیده است و پس1 از شصت سال تازه می خواهد آبروی هیتلر را بخرد و یهودی کشی را نفی می کند.

فرمود: «اینا چهارتا خس و خاشاک هستند.» منظورش همین چهار نفری هستند که دیروز  در خیابان انقلاب عکس یادگاری گرفته اند.

سرجوخه! روسیه جای خوبی است برایت. آنجا  تزار پوتین هست و انتخابت را نیز تبریک گفته است. بهتر است همانجا بمانی.

.