دکتر عوضعلی کردان: بعضی ها به خاطر یک دستمال قیطریه را آتش می زنند

فکر می کردم دیگر داستان دکتر عوضعلی کردان به پایان رسیده باشد. ولی نه! ایشان دوباره امشب اظهار فضل فرمودند: «کسانی هستند که به خاطر یک دستمال قیطریه را به آتش می زنند.» این را جناب آقای دکتر کردان امشب در خبر 20:30 فرمودند.

آن قیصریه بود که به خاطر یک دستمال آتشش می زنند، نه؟ جناب آقای دیپلم کردان؟ ما که دیشب از قیطریه رد شدیم و هنوز سالم بود. مگر این که مظفرخان زرگنده در این 24 ساعت دستور آتش زدن قیطریه را داده باشد!

البته در پیش نیز جناب کردان گفته بود که دکترایش را از دانشگاه «آکسفورد لندن!» گرفته است. دانشجویانی که افتخار شرکت در کلاس درس ایشان را داشتند، گفته اند که در کلاس آنها را تحقیر می کرده که: شماها که درص نمی خونین. او موقه که ما در آکصفورت لندن بودیم پوصط مارو می کندن!

تا شیرین کاری بعدی جناب عوضعلی خان بدرود!