چهارراه شلوغ!

می گویند روسینی،آهنگساز  ایتالیایی خیلی رک و بدون ملاحظه بود. یک بار آهنگساز جوانی پیش او رفت، آخرین کارش را به او داد و از او خواست دیدگاهش را بگوید. استاد پس از گوش دادن به کار از او پرسید: نام این اثر چیست؟ آهنگساز جوان گفت: کویر خالی. روسینی گفت: این نه کویره نه خلوت. بلکه چهارراهی است شلوغ که در هر گوشه اش آشنایی ایستاده است.

امروز تو وبگردی رفتم اینجا. دیدم خانومچه کار روسینی رو  با یکی به نام فضل سهیلی کرده. این آقای فضل سهیلی کتاب شعر در آلمان در 300 نسخه! چاپ کرده. خلاصه از اون چهارراه های شلوغه که هر کس دلش برای شاملو، سهراب یا سهیلی تنگ شده می تونه بره اونجا.