نکته

هر انزجار اخلاقی معمولا از

– 50% حسادت،

– 45% ناتوانی و

– 5% اخلاق

تشکیل می شود.

نویسنده: خودم

گوینده یا صاحب: نمی دانم. فکر کنم آدم بدون اخلاقی بوده است.