هدیه شهرداری تهران به بیروت

به این عکس بنگرید. این عکس را روزنامه «المستقبل» درصفحه اول چاپ کرده است. پل هوایی «هدیه شهرداری تهران به مردم شریف و مقاوم لبنان».

البته روزنامه از جنگ خیابانی که حزب الله لبنان این روزها در بیروت راه انداخته است گزارش می دهد و به نظر می آید که پل هوایی تصادفی در عکس افتاده است. سوال اینجاست که شورای شهر تهران بر اساس چه و بر چه مبنایی در بیروت پول خرج می کند؟ جناب قالیباف آیا مردم تهران برای این کار به شما وکالت داده اند؟ آیا ممکن است شما که سکوی ریاست جمهوری را نشانه گرفته اید، این را برای مردم توضیح دهید که چرا عوارض نوسازی شهر تهران را در بیروت خرج می کنید؟ مگر مردم آنجا عوارضشان را به حساب شهرداری تهران می ریزند؟ اگر رییس جمهور شوید به لبنان چه هدیه ای خواهید داد؟

من لبنان را دوست دارم. البته گمان کنم لبنانی که مورد نظر من است با لبنان شما تفاوت داشته باشد. لبنان مورد نظر من آن کشور کوچک در کناره مدیترانه است با مردمی پرانعطاف، با افکارو دین های متفاوت که با احترام متقابل در کنار هم زندگی می کنند و حزب الله و حسن نصرالله آن نیز به دیگران احترام می گذارد و حرفش را چون انسان های متمدن می زند. لبنان مرد نظر من لبنان شعر و اندیشه و موسیقی است که با این جمعیت کوچک جهان عرب و فراتر از آن را گرفته است.

با وجودی که درست ندارم شما را در کنار خیلی کسان دیگر ببینم ولی این کارها ما را گیج می کند. لبنان همفکران شما لبنان حزب اللهی های وحشی و حسن نصرالله ای است که یک سال است نمی گذارد دولت تشکیل شود و اکنون نیز با این جنگ خیابانی این کشورزخمی را دوباره به جنگ داخلی درازمدت سال های 1980 نزدیک ساخته اند. برای آنها دمکراسی خوب است به شرطی که تنها و تنها برای آنها خوب باشد. او نام این کارهایش را «نافرمانی مدنی» گذاشته است. اگر این نافرمانی مدنی است پس جنگ داخلی چه شکلی است و چرا دخالت ارتش لازم است؟

هدیه شورای شهر شما به لبنان دو چیز است که هردو را این عکس نشان می دهد: پل هوایی و آن چه که این روزها زیر آن می گذرد. شاید روزنامه نیز این دو را با هم می خواسته نشان دهد.